Struktur Kepengurusan

Kepala Pusat Bahasa:

Agus Samsulbassar, S. Ag, M.M.Pd